dna Expertos en Turismo y Ocio SL, amb CIF B62962683, amb domicili a Barcelona, inscrita al Registre Mercantil de Madrid, informa de les disposicions que regulen l’ús del servei del web parquesama.com (en endavant, indistintament,” Web “).

ÚS DEL WEB

Aquest web ha estat creada per PARC SAMA, amb caràcter merament informatiu, d’entreteniment i/o lucratiu. L’accés i/o navegació per la Web atribueix a qui ho realitza la condició d’Usuari. Com a Usuari, vostè declara ser major d’edat i disposar de la capacitat jurídica suficient per vincular-se per les presents condicions d’ús i accés de la web. L’Usuari accepta, de forma expressa i sense excepcions, que l’accés i la utilització de la web, dels seus serveis i dels continguts d’aquests serveis té lloc sota la seva única i exclusiva responsabilitat, que s’estén a l’ús, per part de l’Usuari o de qualsevol tercer, de qualssevol contrasenya o similars assignades per l’accés al web o a qualssevol dels seus serveis.

L’Usuari es compromet a utilitzar la web, els seus serveis i continguts d’acord amb la legislació vigent, la bona fe, els usos generalment acceptats i l’ordre públic. Queda prohibit, l’ús amb finalitats il•lícites o lesius contra PARC SAMA, qualsevol tercer, o que, de qualsevol forma, puguin causar perjudici o impedir el normal funcionament de la web.

PARC SAMA realitza els màxims esforços per evitar qualsevol error en els continguts que poguessin aparèixer en aquest Web. PARQUE SAMA no garanteix, ni es responsabilitza de les conseqüències que poguessin derivar-se dels errors en els continguts que poguessin aparèixer en aquesta web proporcionats per PARC SAMA o per tercers.

Sense perjudici de l’anterior, PARC SAMA es reserva el dret a denegar en qualsevol moment i sense necessitat d’avís previ, l’accés al web a aquells usuaris que incompleixin aquestes condicions generals d’ús i accés.

NAVEGACIÓ, ACCÉS I SEGURETAT

PARC SAMA no serà responsable de possibles danys o perjudicis de qualsevol índole, que poguessin derivar-se en perjudici dels Usuaris per l’ús de navegadors o versions diferents dels navegadors pels que ha estat dissenyat la web, ni dels que es puguin derivar de interferències omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic, motivades per causes alienes a PARC SAMA; de retards o bloquejos en l’ús del present sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrregues al seu Centre de Processos de Dades, en el sistema d’Internet o en altres sistemes electrònics; ni tampoc de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il•legítimes. Així mateix, s’exonera a PARC SAMA de responsabilitat davant qualsevol dany o perjudici que pogués sofrir l’Usuari com a conseqüència d’errors, defectes o omissions, en la informació facilitada per PARC SAMA.

ENLLAÇOS

PARC SAMA no serà responsable dels continguts, productes i serveis inclosos que poguessin visualitzar-se mitjançant enllaços electrònics (links), directament o indirectament, a través d’aquest web. La presència de links a la web de PARC SAMA, excepte manifestació expressa en contra, té una finalitat merament informativa i en cap cas suposa suggeriment, invitació o recomanació sobre els mateixos. Aquests enllaços no representen cap tipus de relació entre PARC SAMA i els particulars o empreses titulars de les webs als quals es pot accedir mitjançant aquests enllaços. PARC SAMA es reserva el dret de retirar de manera unilateral i en qualsevol moment els links que apareixen al seu web.

PARC SAMA exclou tota responsabilitat que pogués derivar-se de la transmissió d’informació entre usuaris. Així mateix, qualssevol manifestacions o opinions abocades i difoses en aquest web, en els xats, fotos, o de qualsevol altra manera, seran responsabilitat exclusiva de qui les realitzen. Queda prohibida qualsevol tipus de transmissió de dades que els Usuaris puguin realitzar a aquest o mitjançant aquest web o altres accessos controlats per PARC SAMA, que infringeixin els drets de propietat intel•lectual de tercers, així com totes aquelles el contingut sigui il•lícit, immoral, calumniós, amenaçant, difamatori, obscè, pornogràfic, o que de qualsevol manera pugui causar un dany o ofensa.

PARC SAMA es reserva el dret a impedir o prohibir l’accés a qualsevol usuari d’Internet que introdueixi en aquesta Web qualsevol contingut contrari a les normes legals o sigui immoral, reservant-se el dret d’exercir les mesures legals que estimi oportunes per evitar aquest tipus de conductes .

Està expressament prohibit l’establiment de deep-links, i / o frames amb la pàgina web de PARQUE SAMA sense la prèvia autorització expressa, així com qualssevol manifestacions falses, inexactes o incorrectes sobre la pàgina web de PARC SAMA o els serveis o continguts del mateix.
Excepte aquells signes que formin part del link, la pàgina web en què s’estableixi no contindrà cap marca, nom comercial, rètol d’establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius pertanyents a PARC SAMA, llevat autorització expressa.

PROPIETAT INTEL•LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els continguts del web, com fotografies, gràfics, imatges, textos, icones, tecnologia, programari, links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic (en endavant, els “Continguts”) i codis font, són propietat intel•lectual de PARC SAMA, del desenvolupador del web, o de tercers, i estan degudament registrats o en procés de registre, sense que puguin entendre cedits a l’Usuari cap dels drets d’explotació sobre els mateixos més enllà de l’estrictament necessari per al correcte ús de la web.

PARC SAMA no concedeix cap llicència o autorització d’ús de cap classe sobre els seus drets de propietat intel•lectual i industrial o sobre qualsevol altra propietat o dret relacionat amb la pàgina web, i els serveis oferts.

Queda expressament prohibida la modificació, còpia, alteració, reproducció, adaptació o traducció de la web per part de l’Usuari o de tercers sense l’expressa autorització dels mateixos.

L’Usuari està autoritzat a copiar i imprimir extractes o documents d’aquest web, excepte el contingut que sigui propietat d’un tercer i s’hagi identificat com a tal, per al seu ús no comercial, sempre que en totes aquestes les còpies i impressions figurin totes les avisos de copyright o d’altres drets de la propietat intel•lectual i totes les exempcions de responsabilitat presents en ells. Cap dels logotips i marques registrades d’PARC SAMA poden utilitzar ni reproduir-se sense la seva autorització prèvia per escrit.

La posada a disposició de tots aquests elements propietat de PARC SAMA o de tercers que figuren a la web no implica, en cap cas, la cessió de la titularitat o la concessió d’un dret d’ús en favor de l’Usuari.

A part de l’esmentat anteriorment de manera específica, estan prohibides la reproducció de part o de la totalitat del contingut d’aquesta web en qualsevol forma, inclòs el marc, la creació de qualsevol treball derivat basat en aquesta web i / o en el seu contingut i la incorporació del seu contingut a altres pàgines web, a sistemes de recuperació electrònics o publicacions.

En el cas que qualsevol Usuari o un tercer consideri que s’ha produït una violació dels seus legítims drets per la introducció d’un determinat contingut a la Web, haurà de notificar aquesta circumstància de forma immediata a PARC SAMA

Es prohibeix qualsevol intent d’obtenir els continguts del web per qualsevol mitjà diferent dels que es posin a disposició dels Usuaris així com dels que habitualment s’emprin a la xarxa, sempre que no causin perjudici al web de PARC SAMA

Els usuaris que voluntàriament proporcionin imatges o altra informació gràfica o multimèdia a PARC SAMA, cedeixen al mateix temps els seus drets de reproducció durant el temps que romangui aquest material a la web. En qualsevol cas, PARC SAMA no contreu cap obligació amb l’usuari respecte a aquesta informació, reservant-se el dret de suprimir-la en qualsevol moment i sense previ avís.

FORMULARIS DE RECOLLIDA DE DADES I REGISTRE D’USUARIS

La utilització de certs serveis o sol•licituds dirigides a PARC SAMA poden estar condicionades a la prèvia complimentació del corresponent registre d’Usuari. En cas de registre com a Usuari de la web, PARC SAMA li proporcionarà els codis identificatius i claus necessàries per poder operar a la web, identificant com a Client de PARC SAMA a tots els efectes.

Els codis identificatius i claus d’accés que PARC SAMA proporciona a l’Usuari tenen caràcter personal i intransferible, sent obligació de l’Usuari registrat comunicar a PARC SAMA els eventuals canvis que es produeixin en les seves dades personals.

Per mitjà d’aquest lloc web es recullen dades de caràcter personal necessàries per a la gestió i manteniment d’alguns dels nostres serveis. Aquestes dades són incloses en els nostres fitxers, que es troben convenientment inscrits en el Registre de l’Agència de Protecció de Dades.

L’Usuari consent expressament la incorporació de les dades facilitades a aquests fitxers el titular i responsable és PARC SAMA, i la finalitat és el control i gestió dels serveis requerits, així com informar de nous productes o serveis que siguin del seu interès. L’Usuari també accepta la incorporació de nous serveis al web que PARC SAMA pogués implantar a cada moment, així com a la modificació de les característiques, preus i altres condicions dels serveis ja existents.
Sense perjudici de les finalitats que en cada cas s’indiquin, aquesta informació serà guardada i gestionada amb la seva deguda confidencialitat, aplicant les mesures de seguretat informàtica que estableix la legislació aplicable per impedir l’accés o ús indegut de les seves dades, la seva manipulació, deteriorament o pèrdua.

És responsabilitat de l’Usuari registrat prestar la diligència deguda per impedir l’accés i / o utilització del web per part de tercers que accedeixin o utilitzin en nom seu els codis o claus identificatives. Així mateix, l’Usuari registrat és l’únic responsable de l’elecció, pèrdua, sostracció o utilització no autoritzada de qualsevol codi o clau identificativa i de les conseqüències que d’això es puguin derivar.

En qualsevol moment l’Usuari pot exercir els seus drets d’accés, rectificació o cancel•lació en relació amb aquestes dades, dirigint la seva sol•licitud al correu electrònic del titular dels fitxers info@parquesama.com, o bé mitjançant escrit, amb prova fefaent de la identitat del peticionari, dirigit a: PARC SAMA ia la direcció que figura a la capçalera d’aquest text legal.

A més a l’Usuari pot trobar formularis per a l’exercici dels seus drets en el lloc web de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Tota la informació que faciliti l’Usuari a través dels formularis de la Web als efectes anteriors o qualsevol altre haurà de ser veraç. A aquests efectes, l’Usuari garanteix l’autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui i mantindrà la informació facilitada a PARC SAMA perfectament actualitzada de manera que respongui, en tot moment, a la situació real de l’Usuari. En tot cas serà l’Usuari l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a PARC SAMA o a tercers per la informació que faciliti.

EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT

L’Usuari respondrà pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que PARC SAMA pugui patir com a conseqüència, directa o indirecta, de l’incompliment per part de l’Usuari d’aquest document.

DE LA INFORMACIÓ

L’accés al web no implica l’obligació per part de PARC SAMA de comprovar la veracitat, exactitud, adequació, idoneïtat, exhaustivitat i actualitat de la informació subministrada a través del mateix. PARC SAMA no es responsabilitza de les decisions preses a partir de la informació subministrada al web ni dels danys i perjudicis produïts en l’Usuari o tercers amb motiu d’actuacions que tinguin com a únic fonament la informació obtinguda a la web.

DE LA QUALITAT DEL SERVEI

L’accés al web no implica l’obligació per part de PARC SAMA de controlar l’absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic danyós. Correspon a l’Usuari, en tot cas, la disponibilitat d’eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius.

PARC SAMA no es responsabilitza dels danys produïts en els equips informàtics dels Usuaris o de tercers durant la prestació del servei del Web.

DE LA DISPONIBILITAT DEL SERVEI

L’accés al web requereix de serveis i subministraments de tercers, inclosos el transport a través de xarxes de telecomunicacions la fiabilitat, qualitat, continuïtat i funcionament no correspon a PARC SAMA. Per tant, els serveis proveïts a través del web poden ser suspesos, cancel•lats o resultar inaccessibles, amb caràcter previ o simultani a la prestació del servei del Web.

PARC SAMA no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts en l’Usuari que portin causa d’errors o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel•lació o interrupció del servei de la web durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.

PRIVACITAT

PARC SAMA, en compliment de la Llei 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, a més de les seves normes ètiques autoimposades, l’informa del tractament que es va a donar a les dades personals que Vè. Voluntàriament ens facilita quan accedeix a la nostra web per utilitzar algun dels serveis que PARC SAMA presta en línia.

PARC SAMA no desitja obtenir informació personal dels usuaris de la web i per tant no instal•la cap tipus de programari “cookies” en l’ordinador de l’usuari orientat específicament a identificar-se oa identificar els seus hàbits de consum o les seves preferències ideològiques, sexuals o religioses, i sol•licita dades només quan sigui necessari per a la correcta prestació dels diferents serveis que s’ofereixen en línia.

Alguns dels serveis poden requerir la comunicació de les dades facilitades per l’Usuari a terceres entitats, pel que l’Usuari autoritza expressament la comunicació d’aquestes dades a aquelles entitats que sigui necessari per a la prestació del servei.
PARC SAMA ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades, tenint en compte l’estat de la tecnologia.

POLÍTICA DE COOKIES

Una galeta és un petit fitxer de text que s’emmagatzema en el seu navegador quan visita gairebé qualsevol pàgina web. La seva utilitat és que el web sigui capaç de recordar la seva visita quan torni a navegar per aquesta pàgina. Les cookies solen emmagatzemar informació de caràcter tècnic, preferències personals, personalització de continguts, estadístiques d’ús, enllaços a xarxes socials, accés a comptes d’usuari, etc. L’objectiu de la galeta és adaptar el contingut del web al seu perfil i necessitats, sense cookies els serveis oferts per qualsevol pàgina es veurien minvats notablement. Pot consultar més informació sobre què són les galetes, què s’emmagatzemen, com eliminar-les, desactivar-les, etc., en l’altra pestanya d’aquesta mateixa pàgina: https://parcsama.es/politica-de-cookies/

NUL•LITAT DE LES CLÀUSULES

Si qualsevol clàusula del present document fos declarada, totalment o parcialment, nul•la o ineficaç, tal nul•litat o ineficàcia afectarà només a aquesta disposició o part de la mateixa que resulti nul•la o ineficaç subsistint en tota la resta, la resta de clàusules i tenint-se tal disposició o la part de la mateixa que resulti afectada per no posada, llevat que, per resultar essencial al present document, hagués d’afectar-les de forma integral.

Llei aplicable i jurisdicció

Les presents Condicions Generals s’interpretaran i regiran de conformitat amb la legislació espanyola.

Per a qualsevol qüestió litigiosa derivada de l’existència, accés, utilització o contingut de les Condicions Generals, tant el Client com PARC SAMA, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, se sotmeten a la jurisdicció i competència exclusiva dels Jutjats i Tribunals de Madrid.

PARC SAMA està a disposició de tots Perlos Usuaris per millorar els continguts i serveis de la web. Si té algun suggeriment o proposta, no dubti en contactar amb nosaltres per correu electrònic a l’adreça info@parquesama.com.

INFORMACIÓ LEGAL I ACCEPTACIÓ

L’Usuari es compromet a utilitzar el web, els continguts o serveis de conformitat amb la llei, el present avís legal, i les condicions particulars de cada un dels serveis, els bons costums i ordre públic. De la mateixa manera l’Usuari s’obliga a no utilitzar el lloc web o els serveis que s’ofereixen amb finalitats o efectes il•lícits, contraris al contingut d’aquestes condicions generals, lesius dels drets i interessos de PARC SAMA de tercers, o que de qualsevol manera puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar el lloc web o els serveis o impedir la normal utilització o gaudi del lloc web per altres Usuaris.