POLÍTICA DE PRIVACITAT

Benvingut / a la Política de Privacitat de la nostra pàgina web [www.parcsama.es] (en endavant “Expertus”). L’informem que juntament amb la present Política de Privacitat, els següents documents governen la relació entre Expertus i l’usuari:

1. Per les “Condicions web” que trobaràs [https://parcsama.es/condicions-web].

2. Per la “Política de Cookies” que trobaràs [https://parcsama.es/politica-galetes/].

El terme “Expertus”, “nosaltres”, “ens”, “la nostra / el nostre” i l’ús de la primera persona del plural, es refereix a la titular del lloc web, [EXPERTUS TURISMO Y OCIO, S.L.] on el domicili social està a [Calle Bambú, 8, 28036 Madrid, España] i amb CIF nº [B62962683]. El terme “vostè” i “Vè.” es refereix a l’usuari o visitant de la nostra web.

La nostra web es pren molt seriosament les dades personals dels nostres usuaris, per això li recomanem llegir amb atenció el present document per tal de tenir el màxim coneixement d’aquestes.

Les dades personals que ens ha aportat, mitjançant el formulari de contacte, seran objecte de tractament pel següent responsable de les seves dades:

[EXPERTUS TURISMO Y OCIO, S.L.] el domicili social està en [Calle Bambú, 8, 28036 Madrid, España] i amb C.I.F. nº [B62962683].

L’informem que les dades que ens ha facilitat no seran cedides en cap concepte sense la seva expressa autorització. Sense perjudici de l’anterior, Vè. autoritza expressament la cessió d’aquestes dades a les empreses que formen part del grup Expertus on la relació actualitzada figura a la web oficial www.expertus.es.

Tanmateix, l’informem que actuem amb la condició de responsable de les dades, garantint totes les obligacions establertes en la legislació vigent en matèria de Protecció de Dades, aquesta és, la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Reial Decret 1720/2007 el qual desenvolupa l’anterior, tots dos en connivència amb la Directiva 95/46 / CE derogada pel nou Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell del 27 d’abril de 2016, amb efectes immediats a partir de maig del 2018.

Les finalitats d’aquest tractament són:

1. Gestió, estudi i resolució de consultes que pugui tenir Vè.

2. L’enviament d’informació comercial sobre productes i serveis d’Expertus, similars a aquells que vostè hagi contractat amb anterioritat o desitgi contractar a partir d’ara. La informació que rebi podrà estar adaptada al seu perfil i els seus interessos.

3. L’enviament d’enquestes de satisfacció i, en general, l’auditoria de qualitat dels serveis prestats per Expertus.

4. L’enviament de comunicacions informatives generals o sobre esdeveniments o activitats organitzades per Expertus.

5. Qualsevol altre tractament d’acord amb l’interès legítim o que estableixin les lleis.

Ens reservem la facultat de recopilar dades amb altres finalitats no descrites en el punt anterior, però en tot cas, se us demanarà consentiment exprés.

L’informem, que Vè. té dret a l’accés, oposició, oblit, rectificació, portabilitat, decisions individuals automatitzades i cancel·lació, de les seves dades de caràcter personal, mitjançant un escrit, a l’adreça professional esmentada anteriorment o per correu electrònic a [email protected].

Per tal de facilitar, documentar, portar un registre i agilitzar la tramitació dels drets anteriors, li enviarem un formulari que haurà d’omplir i retornar-nos junt amb la documentació sol·licitada.

L’informem, que les seves dades personals seran guardades en un període de tres (3) anys des de la nostra última interacció.

Totes les seves dades seran donades de baixa definitivament de la nostra base de dades pels següents motius: 1º- a petició seva. 2º- quan hagin deixat de ser necessàries per als fins que van motivar la seva recollida.